Levering & Retour

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Van voorgaande bepaling kan enkel afgeweken worden door middel van een uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst tussen partijen. Een door de klant aangekocht product wordt pas verstuurd wanneer er een betalingsbevestiging door MobiRack BVBA is vastgesteld.

De klant is verplicht bij levering de goederen te controleren. Zichtbare gebreken dient de klant per omgaande per aangetekend schrijven aan MobiRack BVBA te melden, bij gebreke waaraan MobiRack BVBA in geen geval verplicht kan worden tot terugname van de goederen. Terugzending van goederen gebeurt steeds voor risico en voor rekening van de klant.

Zolang de klant niet het volledige bedrag van de koopsom en alle eventuele bijkomende kosten en verhogingen heeft voldaan, behoudt MobiRack BVBA zich de eigendom van deze goederen voor, in welk geval de klant voor de schade of tenietgaan aan of van de goederen jegens MobiRack BVBA aansprakelijk is. Leidt dit eigendomsvoorbehoud tot daadwerkelijke terugname der goederen door MobiRack BVBA, dan is de klant naast de daadwerkelijk gemaakte kosten en de eventuele kosten aan de goederen, als forfaitaire schadevergoeding 25% van het factuurbedrag te titel van winstderving verschuldigd.